body{CURSOR:url('http://x3x.blogbus.com/files/12202648284.ani');}                                                                 

  评论

 • 我喜欢那透过叶子下的光
  回复jiai说:
  都是我伟大的手机啊~不过另外一方面就是教室周围确实被树包围的很紧密啊~
  2008-09-07 13:58:29
 • 你有颗像花儿一般的心
 • 我一直处于小老奶状态
 • 9月份的日子就是这样的...
 • 我们一起来过老年生活把
 • 我可是經常性這樣傻掉的……